Tag: taxas

O BNG propón aprobar unha taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local das instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas e hidrocarburos

A Lei Reguladora das Facendas Locais estabeleceu en 2004 que as empresas eléctricas, de gas, de auga e hidrocarburos están obrigadas a pagar unha taxa fixada por un informe técnico-económico por atravesar o dominio público local, aínda que non os subministren. Malia esa habilitación legal, e unha vez se aprobaron ordenanzas reguladoras para fixar esa . . .

O BNG rexeita a suba do IPC para 2017 nos servizos de abastecemento e depuración de auga

No pleno extraordinario de hoxe o BNG votou en contra da suba do 0,2% das tarifas de abastecemento e depuración de auga solicitada pola concesionaria para o ano 2017. Dende que se estendeu a concesión no ano 2007 a Viaqua (antes Aquagest) por 30 anos máis (ata 2046) e, fundamentalmente, a raíz da aprobación da . . .

Pleno extraordinario urxente [11-11-2016]

Con carácter extraordinario e urxente convócase pleno para mañá, venres, 11 de novembro, ás 9:00h coa seguinte orde do día: Aprobación provisional da modificación das seguintes ordenanzas: Ordenanza fiscal nº 7, reguladora da taxa polo servizo de sumidoiros e pola prestación do servizo de tratamento e depuración de augas residuais. Ordenanza fiscal nº9, reguladora da . . .

Pleno extraordinario urxente [26-12-2014]

Con carácter extraordinario e urxente convócase pleno hoxe para as 14:30h co seguinte punto a tratar na orde do día: Resolución de alegacións e aprobación definitiva da ordenanza fiscal nº8 reguladora da taxa pola recollida do lixo Orde do día do pleno extraordinario urxente 26-12-2014

Alegación en contra da suba do 20% da taxa do lixo aprobada polo PP para 2015

Hoxe rexistramos unha alegación en contra da suba do 20% da taxa do lixo aprobada polo goberno do PP no pleno do pasado 13 de novembro. Os argumentos resumidos polos que solicitamos deixar sen efecto esa suba son os seguintes: O informe da Deputación que serve para xustificar a suba é de decembro de 2013 . . .

O BNG vota en contra da suba do IBI e da taxa de recollida do lixo

No pleno celebrado onte o grupo de goberno do PP abordou a revisión anual das ordenanzas municipais que regulan os impostos, taxas e prezos públicos que deberán soportar os veciños e veciñas de Xinzo para o ano 2015. Nesta ocasión o IPC de setembro, que se toma como base para calcular as subas, foi negativo . . .

Pleno extraordinario [13-11-2014]

Hoxe ás 11:00h celébrase reunión do Pleno cos seguintes puntos salientábeis na orde do día: Revisión ordenanzas 2015. Dación de conta do procedemento para o alleamento da Parcela 307-A do Parque Empresarial. Orde do día Pleno extraordinario 13-11-2014